Toruń Centre for Astronomy
Nicolaus Copernicus University

News (May 2013)

Obserwacyjna weryfikacja wpływu efektów Jarkowskiego i YORP na planetoidy

dr Agnieszka Kryszczyńska, UAM

Od kilkunastu lat w fizyce planetoid coraz więcej uwagi poświęca się roli efektów niegrawitacyjnych związanych z oddziaływaniem promieniowania słonecznego na te ciała. Są to m. in. efekty Jarkowskiego i YORP. O ile nasze rozumienie efektu Jarkowskiego jest w miarę satysfakcjonujące, o tyle teoria efektu YORP nadal przeżywa kryzys i wymaga udoskonalenia. W tym kontekście znaczenie mają prace obserwacyjne pozwalające na weryfikację założeń teoretycznych. W ramach seminarium przedstawione będą wyniki obserwacji dokumentujące wpływ w/w efektów na planetoidy.

Paleomagnetyzm i jego zastosowania w naukach planetarnych: od domeny magnetycznej do dryftu kontynentów

prof. dr hab. Marek Lewandowski, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Instytut Geofizyki PAN

Paleomagnetyzm jest metodą badawczą z pogranicza geologii i geofizyki. Jej podstawą jest właściwość skał, zawierających minerały ferro- lub ferrimagnetyczne, do utrwalenia kierunku lokalnego pola geomagnetycznego w postaci wektora naturalnej pozostałości magnetycznej (ang. natural remanent magnetisation, NRM). Różnica pomiędzy południkiem wektora NRM utrwalonego w skale, a południkiem aktualnym pola geomagnetycznego jest miarą rotacji badaniej skały względem bieguna geomagnetycznego.

Emisja promieniowania gamma z pulsarów milisekundowych i ich układów

prof. dr hab. Włodzimierz Bednarek (UŁ)

Celem wykładu jest dyskusja zjawisk wysokich energii obserwowanych w zakresie promieniowania gamma od pulsarów milisekundowych, ich bezpośredniego otoczenia i układów zawierających pulsary milisekundowe. W szczególności będziemy rozważali produkcję promieniowania gamma w wyniku przyśpieszania leptonów w otoczeniu pulsarów w takich obiektach jak: układy podwójne zawierające pulsar milisekundowy, mgławice wokół pulsarów, gromady kuliste i Centrum Galaktyki.