Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Damian Puchalski - stypendystą MNiSW!

Pan Damian Puchalski, student pierwszego roku studiów uzupełniających na kierunku astronomia, został stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nagroda ta została przyznana za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015. Zainteresowania naukowe pana Puchalskiego skupiają się głównie wokół planet w pozasłonecznych układach planetarnych. Student współpracuje z międzynarodowymi zespołami badawczymi. Odbył staże obserwacyjne w obserwatoriach w Bułgarii i Hiszpanii. Jest współautorem 4 recenzowanych prac naukowych i kilku doniesień konferencyjnych. Gratulujemy!