Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Stypendium w projekcie "Nowa generacja modeli dynamo napędzanego promieniowaniem kosmicznym"

Kierownik projektu NCN OPUS 10 pt. "Nowa generacja modeli dynamo napędzanego promieniowaniem kosmicznym” ogłasza konkurs na jedno stypendium doktoranckie.

Kandydat powinien posiadać dyplom magistra fizyki lub pokrewnej dziedziny, znajomość języka polskiego umożliwiającą prowadzenia zajęć dydaktycznych, znajomość języka angielskiego umożliwiającą korzystanie z literatury specjalistycznej. Dodatkowymi atutami będą: znajomość zagadnień astrofizyki teoretycznej dotyczących astrofizyki wysokich energii, astrofizycznej magnetohydrodynamiki, promieniowania kosmicznego oraz umiejętności programowania w językach Fortran 2003 i Python.

Celem zadania przewidzianego do realizacji w ramach ww. projektu jest zbadanie zależnego od energii transportu elektronów promieniowania kosmicznego w modelu dynamo napędzanym promieniowaniem kosmicznym. Planujemy badanie wpływu zależnej od energii propagacji elektronów promieniowania kosmicznego na widmo synchrotronowe oraz na przestrzenny rozkład radiowej emisji synchrotronowej. Wyniki symulacji będą konfrontowane z mapami radiowymi nieba. W ten sposób uzyskamy możliwość kalibracji parametrów transportu (w szczególności współczynników dyfuzji) elektronów promieniowania kosmicznego. Planujemy również uwzględnienie efektów rotacji Faradaya w badaniach spolaryzowanej emisji radiowej celem identyfikacji efektów specyficznych dla dynamo napędzanego promieniowaniem kosmicznym. Kolejnym etapem realizacji projektu będzie badanie korelacji jasności galaktyk w zakresach radiowym i dalekiej podczerwieni oraz porównanie z rzeczywistymi galaktykami. Dynamo napędzane promieniowaniem kosmicznym wiąże generację pola magnetycznego z tempem aktywności gwiazdotwórczej. Z drugiej strony, jasność w zakresie synchrotronowym jest funkcją natężenia pola magnetycznego i widmowego rozkładu energii elektronów promieniowania kosmicznego. Planujemy zbadanie korelacji pomiędzy zakresami dalekiej podczerwieni i radiowym w modelu uwzględniającym energię termiczną uwalnianą w trakcie wybuchów supernowych. Jasność w zakresie podczerwonym będzie szacowana na podstawie faktycznego tempa aktywności gwiazdotwórczej.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

  • CV wraz z listą publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych,
  • Listu motywacyjny z uzasadnieniem chęci realizacji badań w ramach ww. projektu,
  • Dodatkowych dokumentów, które mogłyby wzmocnić aplikacje (według uznania aplikanta).

Oferujemy stypendium w wysokości 3000 PLN/miesiąc wypłacane przez 32 miesiące (termin zakończenia projektu)

Termin składania ofert: 30 września 2016, godz. 15:00 w Dziekanacie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, ul. Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń.

Więcej informacji: https://ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=174461
Kontakt: prof. dr Michał Hanasz, tel. 56 611 30 55, e-mail: mhanasz@umk.pl