Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Wybrane aspekty kosmologii relatywistycznej

Ogólna teoria względności odgrywa olbrzymią rolę w dziedzinie kosmologii. Pomimo ogromnego postępu w metodach znajdywania rozwiązań równań Einsteina, u podstaw najczęściej dzisiaj stosowanego modelu kosmologicznego, LCDM, leży jedna z najprostszych metryk, metryka FLRW (zakładająca izotropowość i jednorodność rozkładu energii). W mojej prezentacji omówię wybrane, alternatywne do bazujących na FLRW, metody opisu Wszechświata oraz postaram się odpowiedzieć na krytykę jednej z nich - formalizmu Bucherta.

Data
14.12.2015 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA